Szkolny program profilaktyki

PODSTAWA PRAWNA.

Program profilaktyki sporządza się na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 96, ramowy statut: & 2, ust. 1 pkt. 1 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458.

Program opisuje wszelkie działania szkoły o charakterze profilaktycznym w celu przeciwdziałania różnym zagrożeniom występującym w środowisku szkolno – wychowawczym w Gimnazjum w Gniewoszowie. Podstawę prawna do stworzenia i realizacji programu stanowią dokumenty:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72
 • Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę
  30 kwietnia 1991r.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz.96) – wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne uchwał o wprowadzeniu programu profilaktyki spójnego z programem wychowawczym.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 19.07.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DU. Nr 121 z 2002 r., poz. 1037
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. podaje w rozdziale 1, art. 1.1: „ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane”.
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV.
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dn. 09.11.1995 r.
 • Ustawa o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu z dn. 26.10.1982 r.
 • Akty prawne szkolne (program wychowawczy, statut, regulaminy).

OPIS ŚRODOWISKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

Do Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie uczęszcza w roku szkolnym 2011/12 około 140 uczniów z Gniewoszowa i okolicznych wiosek: Sarnowa, Borku, Boguszówki, Markowoli, Regowa, Oleksowa, Sławczyna, Wólki Bachańskiej, Zalesia, Zdunkowa, Zwoli, Mieściska i Bierdzieży. Wszyscy uczniowie mieszkają w małych miejscowościach, pozbawieni są możliwości spędzania wolnego czasu w sposób pożyteczny, aktywny, z pożytkiem dla wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Jedynym ośrodkiem kultury pozostaje szkoła, która ma organizować czas pozalekcyjny wychowanków i uczyć jak spędzać czas wolny. Realizacja tego zadania wpływa na niwelowanie negatywnych zjawisk w zachowaniu gimnazjalistów.

W Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie pracuje 20 wykwalifikowanych nauczycieli, zaangażowanych w pracę dydaktyczna i wychowawczą, otwartych na nowe, aktywne metody pracy z uczniem.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli brali udział w licznych akcjach profilaktycznych i konkursach. W szkole organizowane są też akcje charytatywne. Potwierdzeniem aktywności szkoły jest zdobycie tytułu ,,Szkoły z klasą”, realizacja projektów unijnych „Zagrajmy o sukces”, „Wirtualna Społeczność Szkolna” oraz inne podziękowania, dyplomy itp.

W Szkolnym Programie Profilaktycznym uwzględniono wnioski wynikające z ankiet i rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uwagi instytucji wspomagających szkołę jak: policja, pracownicy Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Problemy, które będą przedmiotem działań SPP w Gniewoszowie to: zagrożenia związane z uzależnieniami – palenie papierosów, picie alkoholu, kontakty ze środkami psychoaktywnymi; brak dbałości o kulturę osobistą – higienę osobistą, kulturę słowa; brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, wagary; agresja w szkole i w domu; przygotowanie młodzieży do podejmowania właściwych decyzji i wyborów związanych z planowaniem przyszłości, wyrównywanie szans edukacyjnych.

Szkolny Program Profilaktyki to integralna część planu pracy szkoły i jako taki jest ściśle związany z programem wychowawczym szkoły.

CELE OGÓLNE PROGRAMU

 1. Wyrobienie nawyku troski i poszanowania zdrowia własnego i innych. Uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości zażywania narkotyków, spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz o ich negatywnym wpływie na organizm człowieka
 2. Propagowanie i kształtowanie szeroko rozumianej kultury osobistej i higieny w środowisku uczniowskim
 3. Uświadomienie znaczenia wychowania i wykształcenia we współczesnym świecie, wykorzystanie możliwości szkoły do zapewnienia najlepszego startu
  w dorosłe życie
 4. Przeciwdziałanie i redukowanie przemocy w szkole i poza nią dla uzyskania przyjaznych więzi w reakcjach międzyludzkich. Przeciwdziałanie
  i redukowanie przejawów wandalizmu i nieposzanowania mienia.
 5. Przygotowanie do właściwego wyboru ścieżki szkolno – zawodowej i świadomego planowania kariery zawodowej

ZADANIA, FORMY REALIZACJI, FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA, REALIZATORZY

Zadania:

 1. Profilaktyka uzależnień – palenie papierosów, picie alkoholu, kontakty z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi
 2. Podnoszenie kultury osobistej – higieny osobistej, kultury słowa
 3. Kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków szkolnych – wagary, rozwijanie zdolności i zainteresowań
 4. Przeciwdziałanie agresji – werbalnej, psychicznej, fizycznej, cyberprzemocy
 5. Przygotowanie młodzieży do podejmowania właściwych decyzji i wyborów (świadome wybory, przyszłość).

Formy realizacji:

 1. Oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki).
 2. Dyskusje, dzielenie się doświadczeniami.
 3. Praca indywidualna i w grupach.
 4. Warsztaty poznawcze i doskonalące.
 5. Gry i zabawy.
 6. Twórczość plastyczna i artystyczna.
 7. Wycieczki
 8. Spotkania z: rodzicami, pielęgniarką, psychologiem, policją
 9. Konkursy(plastyczne, literackie, inne)
 10. Gazetki
 11. Programy profilaktyczne
 12. Akcje profilaktyczne, festyny
 13. Zajęcia i zawody sportowe itp.
 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (prowadzona przez specjalistów)
 15. Specjalistyczna terapia indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę).

Formy i środki działania:

1. Lekcje dydaktyczne uwzględniające problematykę profilaktyczną.

2. Godziny wychowawcze związane z tematyką SPP.

3. Prelekcje dla nauczycieli, rodziców, uczniów wygłaszane przez osoby kompetentne w zakresie profilaktyki.

4. Indywidualne rozmowy z uczniami.

5. Spotkania z rodzicami.

6. Współpraca z Poradnią Psych. – Pedagogiczną, GOPS, GKRPA, Policją, Sądem, Zarządem PCK.

7. Projekcje filmów o tematyce profilaktycznej.

8. Realizowanie programów profilaktycznych zgodnych z potrzebami szkoły: . „Spójrz inaczej”, ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, realizacja inicjatyw i przedsięwzięć np. promujących bezpieczeństwo w sieci (Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu)

9. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

 • kółka zainteresowań,
 • wycieczki przedmiotowe, rekreacyjne, turystyczne.

10. Wydarzenia szkolne o charakterze wychowawczo – profilaktycznym:

 • konkursy wiedzy( o uzależnieniach, biologiczny, ekologiczny)
 • udział w lokalnych imprezach związanych z profilaktyką,
 • imprezy sportowe,
 • inne imprezy o charakterze wychowawczo – profilaktycznym

Realizatorzy:

Szkolny Program Profilaktyczny obejmuje wszystkie osoby tworzące środowisko szkolne, czyli uczniów i ich rodziców i nauczycieli, pracowników szkoły i instytucji współpracujących ze szkołą.

1.       SPOSÓB REALIZACJI CELÓW SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

1.   Profilaktyka uzależnień – palenie papierosów, picie alkoholu, kontakty ze środkami psychoaktywnymi

SPOSOBY REALIZACJI

SPODZIEWANE EFEKTY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

CZAS

– Zorganizowanie spotkań z policjantem i pracownikiem sądu (prokuratorem) na temat przestępczości dokonywanych pod wpływem alkoholu lub innych używek (dopalacze)

 

 • Propagowanie w różnorodny sposób zdrowego stylu życia

 

 • Obchodzenie w szkole ogólnoświatowych dni dotyczących uzależnień i AIDS

 

 • Prowadzenie (we wszystkich klasach) zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień( godz. wych., biologia, inne)

 

 • Organizowanie ogólnoszkolnych konkursów propagujących hasła walki z nałogami

 

 • Udział w lokalnych i ogólnokrajowych akcjach profilaktycznych

 

 • Organizowanie w szkole profilaktycznych spektakli profilaktycznych we współpracy z GKRPA

 

 

– edukacja filmowa

– pogłębienie świadomości młodzieży na temat skutków nałogów i stosowania różnego rodzaju używek;

-świadomość możliwości wyboru zdrowego stylu życia

– umiejętność rozróżniania substancji powodujących uzależnienia;

 

– pogłębienie wiedzy na temat negatywnego wpływu nałogów na zdrowie człowieka;

 

 

– rozwijanie aktywności młodzieży poprzez udział w akcjach profilaktycznych

 

– rozwijanie postaw asertywnych;

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

Pedagog szkolny

 

Opiekun PCK

nauczyciele

 

 

Opiekun PCK

Nauczyciel biologii.

uczniowie

 

Wychowawcy

Pedagog szkolny

 

Wychowawcy

uczniowie

 

Wychowawcy

Dyrektor

 

Wychowawcy

 

 

Raz do roku

 

 

Raz do roku

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Pierwszy semestr roku szkolnego

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

2.      Kultura osobista – higiena osobista, kultura słowa

SPOSOBY REALIZACJI

SPODZIEWANE EFEKTY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

CZAS

– przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat dobrego zachowania odpowiednio dla klas I, II i III.

 

 • Informowanie rodziców o niestosownych zachowaniach dzieci (zebrania, wywiadówki, spotkania indywidualne)

 

 • Systematyczne podkreślanie obowiązku dbania o czystość
  i piękno polskiego języka

 

 • przygotowanie przez uczniów gazetki ściennej na temat zasad savoir vivru

 

 • Egzekwowanie właściwego stroju uczniowskiego na co dzień i w czasie świąt i uroczystości szkolnych.

 

 • Egzekwowanie zasad higieny na zajęciach wychowania fizycznego

 

 • Propagowanie zasad higieny osobistej dla zdrowia i urody – zorganizowanie pogadanek ze szkolną pielęgniarką
 

Podniesienie poziomu kultury osobistej wyrażające się kulturą słowa na lekcjach, w czasie przerw i poza lekcjami w relacjach uczeń – uczeń i uczeń – dorosły

 

 

 

 

 

Poprawa stanu higieny osobistej uczniów, wzrost świadomości wpływu higieny na zdrowie człowieka

 

Zwiększenie dbałości uczniów o wygląd zewnętrzny

wychowawcy klasy

 

 

wychowawcy klasy

 

 

nauczyciele, zwłaszcza na j.polskim

Uczniowie pod kierunkiem wychowawców klas

Samorząd Uczniowski, opiekun SU

wychowawcy klasy

nauczyciele wychowania fizycznego

 

wychowawcy klasy, nauczyciel biologii

 

 

Pierwszy semestr

 

 

Na bieżąco

 

 

Cały rok

 

 

Pierwszy semestr

 

 

 

Pierwszy semestr

 

 

Na bieżąco

 

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

 

3. Kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków szkolnych – wagary, rozwijanie zdolności i zainteresowań,

 1. wyrównywanie szans edukacyjnych

SPOSOBY REALIZACJI

SPODZIEWANE EFEKTY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

CZAS

– systematyczne sprawdzanie obecności przez nauczycieli

 • systematyczne rozliczanie ucznia z nieobecności (raz w tygodniu na godz. wychowawczej

 

 • każdorazowe informowanie rodziców o nieusprawiedliwionych nieobecnościach

 

 • zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami ocen
  z zachowania i konsekwentne postępowanie w tym zakresie,

 

 • przedstawienie konsekwencji prawnych (dla uczniów
  i rodziców) zaniedbywania obowiązku szkolnego

 

 • motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcjach

 

 • umożliwianie uczestnictwa w kołach zainteresowań, zajęciach wyrównawczych, zajęciach sportowych – SKS,
 • organizowanie udziału młodzieży w różnego rodzaju konkursach; wiedzy, czytelniczych

 

 • promowanie młodzieży biorącej udział w zajęciach dodatkowych, samodzielnie pogłębiających wiedzę, biorącej udział i odnoszącej sukcesy w konkursach
 • Organizowanie zajęć edukacyjnych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży,
 • Umożliwianie udziału młodzieży w różnych formach kultury

(kino, teatr, koncert itp.)

 

– Poprawa frekwencji na zajęciach lekcyjnych.

 

 

 

– rozszerzenie współpracy nauczycieli z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zwiększenie zainteresowania nauką,
poprawa wyników w nauce i zachowaniu

 

 

– świadomy udział młodzieży w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych,

 

-wyrobienie potrzeby udziału w kulturze

 

Nauczyciele

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

uczniowie

Rodzice

Dyrektor

Wychowawcy

 

 

Dyrektor

 

nauczyciele

 

nauczyciele przedmiotów, nauczyciele
wych. fiz.

nauczyciele przedmiotów

bibliotekarze

nauczyciele przedmiotów

dyrektor

rodzice

nauczyciele

Codziennie

 

Co tydzień, co miesiąc

 

 

Co miesiąc

 

 

Październik, na spotkaniach z rodzicami

 

Na spotkaniu
z rodzicami

 

 

 

Początek roku szkolnego

 

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Zakończenie roku szkolnego

Cały rok

 1. Agresja w szkole i w domu – przypadki przemocy fizycznej i psychicznej.

SPOSOBY REALIZACJI

SPODZIEWANE EFEKTY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

CZAS

 • organizowanie zajęć integracyjnych dla klas pierwszych, zwłaszcza nowoutworzonych

 

 

 • integracja uczniów w zespołach klasowych, na poziomach klas i całej szkoły (wycieczki, imprezy klasowe i szkolne, sportowe)

 

 • realizacja programu ,, Spójrz inaczej”
 • udział w ogólnopolskim programie społecznym „Szkoła bez przemocy”

 

 

 • zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami (dokumenty szkoły)

 

 • zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z „Procedurami postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie szkoły”

 

 • organizowanie zajęć warsztatowych dotyczących przemocy
  i agresji we współpracy z Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną, psychologiem.

 

 • Konsekwentne i systematyczne reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy.

 

 • Zwiększenie nadzoru nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych i imprez ogólnoszkolnych
 • Szukanie sposobów przeciwdziałania agresji poprzez wymianę doświadczeń nauczycieli, rodziców, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 

 • Organizowanie spektakli teatralnych propagujących rozwiązywanie problemów bez użycia przemocy
 • Udział uczniów w konkursach dotyczących przeciwdziałaniu agresji (szkolnych, gminnych i innych)
 • Edukacja filmowa (asertywność – sztuka bycia sobą)
 • Prowadzenie edukacji młodzieży i rodziców na temat problemu dopalaczy: terminologia, rodzaje dopalaczy, konsekwencje zażywania dopalaczy, udzielanie pierwszej pomocy po zażyciu substancji psychoaktywnych
 • Edukacja w zakresie bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu (cyberprzemoc, uzależnienie od komputera, Internetu itp.)

 

 

Ustalenie i przestrzeganie praw i obowiązków uczniów w szkole, lepsza ich znajomość,

 

Rozwiązywanie problemów bez przemocy

 

Zmniejszenie zachowań agresywnych

 

Kształtowanie zachowań asertywnych

 

Umiejętność rozróżniania przez uczniów zachowań agresywnych i przewidywania ich skutków

Umiejętność oceny negatywnych zachowań rówieśników;

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie zachowań agresywnych

 

j.w.

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podniesienie poziomu wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, wzrost świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia

Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń i uzależnień od massmediów

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

dyrektor

 

nauczyciel prowadzący

 

 

Wychowawcy

 

 

Dyrektor

nauczyciele

pedagog szkolny

 

 

dyrektor

nauczyciele

pedagod

 

wychowawcy

dyrektor

 

 

wychowawcy

nauczyciele

wychowawcy

dyrektor

 

nauczyciele

 

Wychowawcy

dyrektor

nauczyciele

 

nauczyciele

wychowawcy

pedagog

 

 

nauczyciele informatyki, wychowawcy

Wrzesień – październik
i w miarę potrzeb

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Początek roku szkolnego i w miarę potrzeb

 

Początek roku szkolnego

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Raz w roku

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania właściwych decyzji i wyborów związanych z planowaniem przyszłości.

SPOSOBY REALIZACJI

SPODZIEWANE EFEKTY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

CZAS

 • Wyzwalanie własnej aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny.

 

 • Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości /zawyżona lub zaniżona /

 

 

 • Umożliwienie uczniom pogłębiania wiedzy o interesujących ich zawodach.

 

 • Dostarczenie wiedzy o konieczności konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranej szkoły i zawodu.

 

 • Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

 

 • Zaangażowanie rodziców do pełnienia roli doradcy zawodowego dla swoich dzieci.
 • Uczeń potrafi dokonać realnej samooceny
 

 • wstępnie ustala swoje preferencje związane z przyszłą pracą,

 

 

 • zna przebieg kształcenia w niektórych zawodach,
 • zna wymagania rekrutacyjne do szkół,
 • ma podstawową wiedzę o rynku pracy.
 • Wie, gdzie szukać informacji potrzebnych przy planowaniu kariery szkolno – zawodowej
 • Uświadomienie rodzicom ich znaczenia
  w sytuacji podejmowania decyzji szkolno-zawodowej przez dziecko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy,

pedagog

rodzice

 

pedagog, wychowawcy

 

pedagog, wychowawcy

 

pedagog, wychowawcy

 

 

pedagog, wychowawcy

 

pedagog, wychowawcy

 

 

 

wychowawcy, rodzice, pedagog

 

 

 

 

 

 

Godziny wychowawcze z wychowawcą, pedagogiem,

zajęcia ze szkolnym doradcą zawodowym,

 

 

według harmonogramu

 1. EWALUACJA

Ewaluację będą przeprowadzać wychowawcy i inni nauczyciele na polecenie dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego lub w zależności od potrzeb. Celem ewaluacji jest podniesienie efektywności pracy szkoły poprzez sprawdzenie funkcjonowania Szkolnego Programu Profilaktyki w praktyce szkolnej oraz jego modyfikacja i wyeliminowanie dostrzeżonych braków.

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki dokonywana jest w następujących formach:

 • w dyskusjach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • dyskusjach z udziałem Rady Rodziców,
 • dyskusjach z udziałem rodziców na zebraniach klasowych,
 • na lekcjach wychowawczych w formie dostępnej dla ucznia,
 • poprzez ankiety i inne formy pomiaru.

Komentarze do wpisu “Szkolny program profilaktyki

 1. Lubie wracac na ta strone ale musze przyznac ze ciezko bylo ja znalezc w google, byla gdzies na 3 stronie. Przydalo by sie jej pozycjonowanie polecam wpisac w google :
  seo stronka z seo poradami
  i znajdziesz tam ciekawy i darmowy sposob na podniesienie pozycji w wyszukiwarkach

Comments are closed.