Statut

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM w GNIEWOSZOWIE

SPIS TREŚCI

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

CELE I ZADANIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

ORGANIZACJA SZKOŁY

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

UCZNIOWIE SZKOŁY

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podstawa prawna:

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67 z 1996r. poz. 329 ze zm.) z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 poz. 562)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół (Dz. U. nr 26 poz. 232).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. (Dz. U. nr 35 poz. 222) zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów.

Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 80 poz. 542).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 130 poz. 906).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. nr 156 poz. 1046).


NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie, ul. Konopnickiej 19.

 2. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminny – Gmina Gniewoszów.

 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu.

 4. Gimnazjum jest trzyletnią, obowiązkową szkołą dla uczniów z obwodu szkolnego określonego w uchwale Rady Gminy Gniewoszów.

 6. Szkoła umożliwia przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 § 2

I. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach dotyczących szkół gimnazjalnych, a w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.
 2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 5. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej, stosownie do woli rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 7. Umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów nauczania.
 8. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje postawy wobec problemów ochrony środowiska.

II. Cele wychowawcze szkoły to:

Integrowanie wychowawczych oddziaływań szkoły i rodziny.

Dążenie do stworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole.

Zapewnienie korzystnych dla zdrowia warunków edukacji.

Uświadomienie uczniom zasad przestrzegania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły.

Przygotowanie uczniów do:

samokształcenia,

samowychowania,

podejmowania działań prozdrowotnych.

 III. Cele programu profilaktyki:

 Uświadomienie uczniów, ich rodziców, nauczycieli o  zjawiskach agresji i przemocy oraz o sposobach zapobiegania im.

Nauczenie uczniów, rodziców i pedagogów sposobów radzenia sobie z przemocą.

Poprawa funkcjonowania szkoły pod względem wychowawczym (wg ramowego programu wychowawczego).

Integracja w zespołach uczniowskich.

Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w podstawową wiedzą na temat zagrożeń wieku dorastania (środków uzależniających, sekt, subkultur młodzieżowych).

Tworzenie warunków do aktywności uczniów na terenie szkoły.

Usprawnianie współpracy między szkołą a instytucjami, stowarzyszeniami zajmującymi się pomocą i wsparciem uczniom oraz ich rodzicom.

 IV. Cele opiekuńcze szkoły to:

 Pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest opieka, pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna poprzez:

 • konsultacje indywidualne,
 • spotkania edukacyjno-informujące dla rodziców,
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów,
 • pomoc rzeczową.

Współdziałanie z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i  specjalistyczną pomoc dzieciom oraz rodzicom poprzez konsultacje specjalistyczne w zakresie:

 • diagnozy,
 • terapii,
 • działań profilaktycznych.

Organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia- pomoc uczniom i rodzicom przy wyborze szkoły i zawodu poprzez:

 • konsultacje indywidualne,
 • zajęcia edukacyjno-informujące,
 • wycieczki zawodoznawcze.

Organizowanie różnych form współdziałania gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki przez:

 • konsultacje indywidualne (z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem i nauczycielami przedmiotu),
 • spotkania edukacyjno-informujące: klasowe –systematyczne, ogólnoszkolne według potrzeb, broszury, informatory, ulotki.

§ 3.

Inne cele i zadania Szkoły wynikać mogą z woli rodziców wyrażonej poprzez ich ciała przedstawicielskie, o ile nie są one sprzeczne z zadaniami lub celami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

§ 4.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W  PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GNIEWOSZOWIE

 1. W gimnazjum obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania. .

Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu :

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu się oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
 • ocenianie  osiągnięć i umiejętności ucznia wynikających ze standardów osiągnięć i wymagań opartych o podstawę programową ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności priorytetowych szkoły .

Umiejętności to :

aktywność –uczeń lubi ruch, chętnie uprawia sport, chętnie podejmuje formy ekspresji artystycznej: śpiewa, maluje, gra, rysuje, lepi,

ciekawość świata – chętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy, potrafi wyciągać wnioski, czuje potrzebę kontaktu z przyrodą,

poprawność wypowiadania się i czytania ze zrozumieniem- czyta różne teksty, interpretuje je, jak również wykonuje różne operacje matematyczne,

łatwość nawiązania kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi- jest gotów podejmować działania w sposób planowy, potrafi współpracować z innymi w realizacji projektu, umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych,

odpowiedzialność – wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań, rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań,

prawość –stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu, rozróżnia zachowania dobre i złe,

rozwaga – szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny, potrafi je stosować w swoich codziennych czynnościach,

dysponowanie zasobem informacji o otaczającym go świecie,

samodzielność – uczeń dąży do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym,

przygotowanie do podjęcia decyzji,  jaki system kształcenia wybierze dalej,

kreatywność w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy,

poczucie własnej godności,

wyposażenie w odpowiedni poziom wiedzy informatycznej,

konwersacja w odpowiednim języku zachodnim,

wiadomość zagrożeń dla zdrowia i rozwoju,

potrzeba korzystania z dóbr kultury i sztuki,

wyposażenie w podstawową wiedzę na temat Europy i procesów integracyjnych w niej zachodzących,

wrażliwość na drugiego człowieka i na to, co się wokół dzieje,

aktywność i kultura w dyskusji.

Ocenianie uczniów polega na systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia.

Określenie poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości i wymagań edukacyjnych .

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 4 d) ust. 1  i § 4 h) ust. 2;

6)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Ich długość corocznie ustala Rada Pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu dotyczącym nowego roku szkolnego.
 2. Uczeń klasyfikowany jest dwa razy w roku.
 3. Wewnątrzszkolny system oceniania zawiera następujące elementy:

§ 4a)

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów ) o:

a)         wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)         sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)         warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania ,

b)         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione w formie pisemnej w pokoju nauczycielskim w obecności wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.

§ 4 b)

Ocenianie

Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas konsultacji nauczycielskich.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

Oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych i naganne z zachowania w klasyfikacji semestralnej i rocznej należy uzasadnić z podaniem przyczyn i określeniem podjętych działań w przezwyciężaniu niepowodzeń ucznia. Uzasadnienia te znajdą odzwierciedlenie w zapisach protokołów z obrad Rady Pedagogicznej.

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Ocena za drugi semestr uwzględnia całoroczną pracę ucznia.

§ 4 c)

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4a) ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, z zastrzeżeniem ust.3.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 10a ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 4 d)

 1. Oceny bieżące ustala się według skali:
 • celujący (6),
 • bardzo dobry (5),
 • dobry (4),
 • dostateczny (3),
 • dopuszczający (2),
 • niedostateczny (1)

(z uwzględnieniem znaków: „+” „-” ).

 1.  Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne ustala się według skali: celujący – 6, bardzo dobry – 5, dobry – 4, dostateczny – 3, dopuszczający – 2, niedostateczny – 1.

§ 4 e)

1)      Stopień celujący otrzymuje uczeń , który :

spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą ,

posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania,

samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,

pracuje systematycznie, wykonuje dodatkowe zadania, wykracza poza  obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego.

2)      Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń , który :

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności – określony programem nauczania jako umiejętności ponadpodstawowe,

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

chętnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach,

wyróżnia się aktywnością na tle klasy,

uczestniczy w szkolnych konkursach,

dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy.

 3)      Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności , które pozwalają na zrozumienie większości relacji między elementami zdobytej wiedzy określone programem nauczania jako umiejętności ponadpodstawowe,

dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, uzyskuje stale dobre postępy podczas prowadzonych zajęć,

jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym.

 4)      Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy- określone programem nauczania jako umiejętności podstawowe,

dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki,

wykazuje przeciętne zainteresowanie przedmiotem.

 5)      Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

posiada wiadomości, umiejętności, które umożliwiają uczniom świadome korzystanie z lekcji,

rozwiązuje przy pomocy nauczyciela proste zadania o niewielkim stopniu trudności.

 6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

nie opanował minimum wiedzy objętej podstawą programową kształcenia ogólnego,

nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać prostych zadań.

§ 4 f)

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

a)  Formy pisemne:

praca klasowa,

sprawdziany,

kartkówki,

zadania domowe,

pisanie tekstu ze słuchu,

testy (różnego typu),

prace dodatkowe.

b)  Formy ustne:

odpowiedzi (dialog, opis, opowiadanie, streszczenie,….)

wypowiedzi w klasie(aktywność, …)

recytacja, … .

c)  Formy sprawnościowe (doświadczalne, praktyczne).

 1. Jeśli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy klasowej może ją raz poprawić w ciągu dwóch tygodni po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. Liczy się tylko ocena z poprawy.
 2. Nie przewiduje się poprawiania sprawdzianów i dyktand.
 3. Każda praca klasowa winna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.
 4. Nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem odnotowuje w dzienniku pracę klasową, aby uniknąć ich nagromadzenia.
 5. Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli z przyczyn losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to zrobić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.
 6. W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (min. 1 godz. lekcyjna) zapowiedziane formy pisemne (nie więcej niż 1 w ciągu dnia).

§  4 g)

 Zasady realizacji projektu edukacyjnego.

1.  Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie   warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami  systemu oceniania zawartego w statucie.

 2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter: przedmiotowy, międzyprzedmiotowy lub społeczny, a czas ich powinien wynosić od 4 tygodni do 6 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

 3.  Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:

1) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli

propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej,  przedstawienie

jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie  w szkole;

2) monitorowanie stanu realizacji projektów;

3) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;

4) organizację publicznej prezentacji projektów;

5) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej

sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

4.   Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

1) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań

uczniów i treści podstawy programowej;

2) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i

koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;

3) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów,

arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz

instrukcja realizacji projektu) o ile taka potrzeba zachodzi;

4) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;

5) monitorowanie jego realizacji;

6) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego

realizację.

5.  Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia  w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna  projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

6.   Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

1) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach  realizacji projektu edukacyjnego;

2) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

a. wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

b. monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt

z opiekunem zespołu,

c. przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

3)    komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

4) dokonywanie zapisów dotyczących realizacją przez ucznia projektu  edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

7.  Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych,  międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3–6 osób.

8. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

b. poprzez dobór samodzielny uczniów,

c. poprzez wybór nauczyciela.

9. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.

10. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt  może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

11.  Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna(opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu.

12.  Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w pkt 3a, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 15 października danego roku.

13. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

14. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna(opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.

15.  Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

16.  Końcowa ocena udziału ucznia w realizacji projektu może mieć formę opisową,  jest także wyrażona przez punktację. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.

17.  Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w systemie oceniania zachowania.

18. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

19. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.  20.  W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum nie później niż do 31 maja danego roku.

§  4 h)

 1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny  oraz oceny z zachowania wg skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 2. W przypadku, gdy przedmiot jest nauczany tylko w pierwszym semestrze, ocena wystawiona na koniec semestru staje się oceną roczną.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 4. 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 6. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szklonym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny oraz oceny z zachowania .
 7. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w styczniu  każdego roku.
 8. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jego stosunek do obowiązków szkolnych nie budzi zastrzeżeń, a w szczególności nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z danych zajęć edukacyjnych i jego zachowanie jest co najmniej poprawne.
 9. Uzyskanie wyższej niż przewidywana semestralnej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  z zastrzeżeniem § 10n ust. 1 jest możliwe po pisemnym sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia,. z semestru (roku) przeprowadzone przez nauczyciela danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów: wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, technika ma formę zadań praktycznych.

10.  Zgłoszenie , o którym mowa w ust. 8 następuje na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia o propozycji oceny wystawionej przez nauczyciela.

11.  Ocena ustalona ze sprawdzianu jest ostateczna.

12.  Termin przeprowadzenia sprawdzianu ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przy czym odbywa się on nie później niż  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

13.  Nauczyciel ustala dla danego ucznia zakres materiału zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na wskazana przez ucznia ocenę.

14.  Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest terminowe i zgodne z wymogami edukacyjnymi wykonanie  wszystkich zadań, o których mowa w  ust. 12.

15.  Z czynności związanych z realizacją zadań wymaganych do uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, nauczyciel sporządza sprawozdanie, które zawiera:

imię i nazwisko ucznia,

ocenę, o jaką uczeń się ubiega,

daty, terminy realizacji zdań, sprawdzianów,

uzyskane wyniki („spełnił wymagania”, „nie spełnił wymagań”),

uwagi o realizacji zadań.

Do sprawozdania nauczyciel dołącza prace pisemne, plastyczne i inne wytwory ucznia.

16.  Jeżeli uczeń spełnił określone wymagania na wnioskowaną wyższą ocenę, nauczyciel ustala tę ocenę jako śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych dla tego ucznia.

17.  Jeżeli uczeń nie spełnił wymagań edukacyjnych na wnioskowaną ocenę, po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności, nauczyciel ustala jako śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych taką jaką przewidywał.

18.  Uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest możliwe po dokonaniu przez ucznia pisemnej samooceny osiągnięć wychowawczych przedstawionych nauczycielowi wychowawcy.

19.  Pisemną samoocenę przedstawia uczeń nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia przez wychowawcę o proponowanej ocenie z zachowania.

20.  Rozstrzygniecie następuje  nie później niż przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

21.  Wychowawca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej organizuje spotkanie, w którym uczestniczy oprócz niego przedstawiciel samorządu klasowego, jeden z nauczycieli uczących w tej klasie oraz zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).

22.  Po wysłuchaniu argumentów ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dotyczących w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia, przeprowadza się tajne głosowanie. W głosowaniu bierze udział wychowawca, drugi nauczyciel i przedstawiciel samorządu klasowego.

23.  Wychowawca podnosi ocenę zachowania ucznia, w przypadku korzystnego dla ucznia wyniku głosowania.

24.  Ocena ustalona w wyniku przedstawionego wyżej postępowania nie może być niższa od wcześniej proponowanej przez nauczyciela.

25.  Ze spotkania sporządza się notatkę, pod którą podpisują się: wychowawca, drugi nauczyciel i członek samorządu klasowego uczestniczący w tym spotkaniu.

§ 4 i)

Zasady oceniania zachowania

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 3. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na :

a)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

 1. Ocena z zachowania ustalana jest przez wychowawcę.
 2. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 4 j)ust. 1.

§ 4 j)

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
  i rodziców o kryteriach oceniania zachowania oraz o trybie odwołania.
 2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 3. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób oraz respektowaniu ogólnie przyjętych norm.
 4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znaczącym są ocenami opisowymi.
 2. Ustalając ocenę z zajęć edukacyjnych uczniowi, u którego stwierdzono specyficzne trudności
  w uczeniu się (opinia lub orzeczenie), należy uwzględnić wymagania edukacyjne dostosowane do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).
 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi
  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
  a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12.  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:

a)  dyrektor szkoły

b)  wychowawca klasy,

c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)  pedagog,

f)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)  przedstawiciel rady rodziców.

9. Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Jest ona ostateczna.

10. Roczną i semestralną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

 •  wzorowe
 • bardzo dobre
 •  dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne

11. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

Kryteria szczegółowe na poszczególne oceny:

Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne. A ponadto:

 • reprezentuje szkołę na olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 • § jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,
 • punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne
 • wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione,
 • § pracuje na rzecz środowiska, służy innym swoją wiedzą i umiejętnościami,
 • § wzorowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków, ponosi za nie pełną odpowiedzialność,
 • jest kulturalny, uczciwy i prawdomówny: kulturalnie zachowuje się na przerwach, wszelkich uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,
 • zawsze stosuje zwroty grzecznościowe,  dba o czystość języka,
 • podczas realizacji projektu gimnazjalnego wykazał się dużą aktywnością, samodzielnością  i innowacyjnością na wszystkich etapach.

II. Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który spełnia w znacznej mierze kryteria jak w przypadku oceny dobrej.  A ponadto:

 • § odznacza się wysoką kulturą bycia, nienagannością manier, jego postawa świadczy o pracy nad własną osobowością,
 • jest pilny, sumienny i systematyczny w wykonywaniu swoich obowiązków,
 • wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
 • prezentuje przyjętą za normę kulturę słowa,
 • wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, nie spóźnia się na lekcje, nie otrzymuje negatywnych uwag,
 • § pełnił aktywną i twórczą rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego.

III. Ocenę dobrą –  otrzymuje uczeń, który sumiennie wypełnia obowiązki szkolne zawarte w Statucie Szkoły i podporządkowuje się innym regulaminom szkolnym.

A ponadto:

 • § jest kulturalny, słowny, zdyscyplinowany, pracuje na miarę swoich możliwości,
 • dba o sprzęt i pomieszczenia szkolne, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 • przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów,
 • ma nie więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwionych nieobecności ( z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one jednych zajęć edukacyjnych), 3 spóźnienia, 1-2 uwagi o niewłaściwym zachowaniu,
 • § prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego.

IV. Ocenę poprawną, – otrzymuje uczeń, który nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, narusza szkolne regulaminy.  A ponadto:

 • § nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, lekceważąca postawa wobec obowiązków,
 • § zdarzają mu się uchybienia w zachowaniu w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, częste naruszenie normy językowej (wulgaryzmy),
 • § stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa, nie narusza w sposób rażący przyjętych norm,
 • § ma nie więcej niż 10-15 godz. nieusprawiedliwionych nieobecności, 6 spóźnień, nie więcej niż 5 uwag o niewłaściwym zachowaniu,
 • wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań.

V. Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który narusza obowiązujące w szkole regulaminy. A ponadto:

 • § zachowuje się niegrzecznie w stosunku do osób starszych i kolegów,
 • § używa przemocy, nie reaguje na upomnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • spóźnia się na lekcje, opuszcza je bez usprawiedliwienia do 30 godz.,
 • ma dużo uwag o niewłaściwym zachowaniu,
 • § ulega nałogom (wielokrotne sięganie po używki),
 • lekceważąco i arogancko odnosi się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 • § regularnie jest nieprzygotowany do lekcji, nie reaguje na uwagi i nie podejmuje prób poprawy swojego postępowania, uniemożliwia prowadzenie lekcji,
 • często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na opóźnienie w jego realizacji.

VI. Ocenę naganną– otrzymuje uczeń, który poważnie narusza obowiązujące w szkole regulaminy. A ponadto:

 • § nie wykazuje chęci poprawy mimo zabiegów wychowawczych podejmowanych przez szkołę,
 • § stanowi zagrożenie życia swojego i innych,
 • § stosuje szantaż, przemoc, wykazuje agresję,
 • § dopuszcza się świadomej dewastacji mienia lub w inny sposób łamie prawo,
 • ma ponad 30 godz. nieusprawiedliwionych nieobecności,
 • nie przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do opiekuna jak
  i kolegów z zespołu.

UWAGI DODATKOWE:

1)       W uzasadnionych przypadkach na prośbę ucznia, po wykonaniu zaproponowanych zadań, ocena roczna zachowania może ulec zmianie – poprawie.

2)       Uczeń, który w widoczny sposób poprawił swe zachowanie w ciągu roku szkolnego, mimo wcześniejszych uchybień, może mieć podwyższoną roczną ocenę zachowania.

§ 4 k)

Tryb odwoławczy od oceny zachowania

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Posiedzenie komisji odbędzie się nie  później niż 12. dnia od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

w skład komisji wchodzą:

dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

wychowawca klasy,

wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

pedagog,

psycholog,

przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

przedstawiciel rady rodziców.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

skład komisji,

termin posiedzenia komisji,

wynik głosowania,

ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 4 l)

Termin i forma informowania rodziców o ocenach końcowych

Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca w terminie 7 dni przed tym posiedzeniem jest zobowiązany na piśmie poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca, w terminie trzech tygodni przed tym posiedzeniem, jest zobowiązany na piśmie poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej i zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.

§ 4 ł)

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.  Uczeń, rodzice (opiekunowie) lub wychowawca mogą ubiegać się o egzamin klasyfikacyjny  dla ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych. Podanie z prośbą o egzamin klasyfikacyjny powinno wpłynąć do dyrektora szkoły nie później niż 5 dni od pisemnego powiadomienia ucznia i jego rodziców (opiekunów) o nieklasyfikowaniu.

6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) danych zajęć edukacyjnych wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnym). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w miarę możliwości w terminie poprzedzającym zakończenie klasyfikacji w danym semestrze.

7.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 10.

10.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)               dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)             nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 13.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 12, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;

termin egzaminu klasyfikacyjnego;

zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16.Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego wymienionego w ust.4 egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen wymienionych w ”Wewnątrzszkolnym systemie oceniania” .

17.Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator (egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji i w przypadku komisyjnego egzaminu wymienionego w ust.4 ustala ocenę według skali stopni wymienionej w § 4d) ust. 1

18.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

§ 4 m)

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 4 o).
 2.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 4 n) ust. 4 i § 4 o)

§ 4 n)

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

Podanie o egzamin poprawkowy należy złożyć w ciągu 5 dni od posiedzenia rady pedagogicznej- prośbę o egzamin składa uczeń lub jego rodzic.

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:

1)        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)              skład komisji;

2)              termin egzaminu poprawkowego;

3)              pytania egzaminacyjne;

4)              wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 12.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,  że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Podanie o promocję po niezdanym egzaminie poprawkowym, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, powinno wpłynąć w ciągu dwóch dni od tego egzaminu. Podanie składa rodzic (prawny opiekun), uczeń lub wychowawca.

§ 4 o)

Procedura postępowania w wypadku zastrzeżenia ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) do rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjna zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)        w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przy czym nie może to być termin dłuższy niż 12 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń , zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
 3. W skład komisji wchodzą:

w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog,

e)      psycholog,

f)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)      przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 4 n) ust .4.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji,

b)      termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    wynik głosowania,

d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11.  Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 4 p)

Warunki uzyskania promocji

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem, § 4 n) ust. 12 oraz 4 i) ust. 4 i 5.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
 3. Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeśli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej  4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.
  1. Uczeń kończy gimnazjum:

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 4 e) ust. 1 pkt d uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 4 i) ust. 4 i 5,

przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w klasie III.

ORGANY SZKOŁY

§ 5.

Organami Szkoły są :

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców ,
 4. Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie.

§ 6.

Zadania DYREKTORA SZKOŁY:

1. Kieruje placówką oświatową i reprezentuje ją na zewnątrz:

–    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

–    realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej,

–    w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,

–    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.

2. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej:

–    przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady pedagogicznej.

3. Jest organem administracji oświatowej:

–    może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą,

–    wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,

–    zezwala na indywidualny program lub tok nauki,

–    zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,

–    organizuje nauczanie indywidualne ucznia,

–    decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi,

–    nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej.

 1. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły:

–    dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania,

–    na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania,

–    ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych,

–    może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe, powołuje przewodniczących tych zespołów.

 1. Wspomaga rozwój zawodowy nauczyciela:

–    zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

–    zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,

–    ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,

–    opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny:

–    we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły,

–    inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

–    przekazuje wnioski z mierzenia jakości pracy szkoły: radzie szkoły, radzie pedagogicznej i samorządowi uczniowskiemu,

–    gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,

–    ocenia pracę nauczycieli,

–    przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 1. Jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy:

–    powierza funkcje wicedyrektora szkoły oraz odwołuje go z tej funkcji,

–    zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

–    organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy,

–    opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły,

–    opracowuje projekt planu finansowego szkoły,

–    ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,

–    tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych,

–    właściwie gospodaruje mieniem szkoły,

–    stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w szkole,

–    przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

–    występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

 1. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w szkole.
 2. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 7.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach jej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zgodnie z regulaminem Rady.

 § 8.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole (po zaopiniowaniu projektów przez Radę Rodziców),

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

organizację pracy szkoły (tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych), projekt planu finansowego szkoły, wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycję dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia niezwłocznie o tym organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny . Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

§ 9.

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

§ 10.

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle  większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

Jej zebrania są protokołowane.

Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 11.

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły i jest powoływana obligatoryjnie.

2. Współdziała z dyrektorem i nauczycielami w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących dzieci, w szczególności zaś w:

1)Uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

2)Opiniowania szkolnego zestawu programów i szkolnego zestawu podręczników.

3)Opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

4)Opiniowania planu projektu finansowego szkoły.

5)Opiniowania zgody na działalność na terenie szkoły stowarzyszeń i organizacji.

6)Znajomości regulaminów funkcjonujących w szkole.

7)Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postępów dydaktycznych, zachowania się uczniów i warunków socjalno – bytowych w szkole.

8) Zakresie przestrzegania „Zasad współpracy z rodzicami”.

3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4. Działalność rady rodziców reguluje uchwalony przez nią regulamin, który określa kadencję rady, wybory do rady, strukturę i tryb pracy oraz nie może być sprzecznych ze statutem szkoły.

5. W celu wspierania statutowej działalności szkoły może ona gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców.

 § 12.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami,

prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

 § 13.

Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.

Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:

 • z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem,
 • decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołu.

Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor.

§ 14.

 W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Zgodę na podjęcie działalności przez w/w stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 15.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 16.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania do dnia 30.04. każdego roku, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do 30.05 danego roku, który zapewnia szkole jej utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji programów nauczania lub innych zadań statutowych, a także odpowiada za jej działalność.

§ 17.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 18.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się poszczególnych zajęć edukacyjnych obowiązkowych, objętych planem nauczania, zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

§ 19.

Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 20.

 1. Podstawowymi formami zajęć szkolnych są: lekcje trwające 45 min. i nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

§ 21.

 1. Corocznie dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, uwzględniając warunki lokalowe szkoły, wysokość posiadanych środków finansowych oraz przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.
 2. Podział na grupy obowiązkowy jest na nie więcej niż połowie zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.

§ 22.

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i rajdów.
 2. Zajęcia te są organizowane przez szkołę w miarę możliwości finansowych.

 § 23.

Uczniów Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie, którzy ukończyli klasę I i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można skierować do klas przysposabiających do pracy zawodowej.

§ 24.

Szkoła, wykorzystując posiadaną bazę, może organizować kursy i inne zajęcia, jak i również świadczyć usługi dla ludności stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 25.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie zgody dyrektora i pisemnego porozumienia między nim a w/w uczelniami.

§ 26.

1.  Dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki ze strony rodziców prawnych opiekunów, oczekujących na zajęcia oraz uczniów dowożonych i dojeżdżających szkoła prowadzi świetlicę. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom, stosownie do potrzeb, zorganizowanej opieki, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne.

3.  Świetlica zapewnia opiekę uczniom podczas tzw. „okienek”.

4.  Cele i zadania świetlicy.

1) Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki,

pomocy w nauce oraz przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej.

2) Do zadań świetlicy i nauczyciela wychowawcy należy:

a) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, kształtowanie nawyków kultury życia

codziennego.

b) Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

c) Organizowanie zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

d) Organizowanie kulturalnej rozrywki.

e) Kształtowanie nawyków higieny osobistej.

f) Rozwijanie samodzielności i samorządności społecznej aktywności.

5.Organizacja pracy świetlicy.

1)  Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno –

wychowawczych szkoły.

2)   Dni i godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska.

3)  Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

4) Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły, w której została utworzona, tygodniowego rozkładu zajęć i regulaminu świetlicy.

§ 27.

biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania:

a) gromadzi i opracowuje zbiory,

b) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni,

c) prowadzi przysposobienie czytelniczo- informacyjne uczniów,

d) umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych,

e) udostępnia książki i inne źródła informacji,

f) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych  –

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

g) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia  nawyk czytania

i  uczenia się,

h) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną,

i) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły,

j) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów,

k) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych,

l) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły.

Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 § 28.

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga.

Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

§ 29.

Nauczyciel odpowiada za:

jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej  i opiekuńczej, prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów, powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne, zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły wynikające z nieporządku, braku nadzoru, zabezpieczenia.

Nauczyciel zobowiązany jest:

 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
 • bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego potrzebującym, do doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej, przestrzegać w szkole i poza szkołą bezwzględnego zakazu udzielania płatnych korepetycji uczniom Gimnazjum w Gniewoszowie, do systematycznego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej, realizowania jej postanowień i uchwał, współpracy z rodzicami.

Nauczyciel ma prawo do :

a) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

b) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań,

c) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,

d) pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą, który decyduje o ocenie ostatecznie,

e) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

§ 30.

Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

W szkole można utworzyć: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.

Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący (lider) wyłoniony spośród członków zespołu.

Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują :

 – wspólną analizą wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych,

– organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

– decydowanie w sprawie wyboru podręczników i programów nauczania.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 31.

Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

Wychowawca zobowiązany jest do:

programowania i organizowania procesu wychowania,

otoczenia opieką każdego wychowanka,

planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które integrują zespół uczniowski,

ustalania treści i form zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy,

współdziałania z nauczycielami uczącymi w klasie, w której jest wychowawcą, psychologiem i pedagogiem,

utrzymywania kontaktów z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalania potrzeb wychowawczych ich dzieci, udzielania im pomocy i informacji o funkcjonowaniu dziecka na terenie szkoły (częstotliwość kontaktów z rodzicami nie może być mniejsza niż 4 razy w roku),

do pisemnego zawiadomienia (z potwierdzeniem) ucznia i jego rodziców o:

ocenie niedostatecznej na miesiąc przed końcem semestru

o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów na 7 dni przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

realizowania z uczniami planu wychowawczego szkoły i planu profilaktyki,

systematycznego prowadzenia obowiązującej dokumentacji związanej z oddziałem,

ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków,

bieżącego przekazywania wszelkiego rodzaju ogłoszeń i informacji.

Wychowawca ma prawo do:

korzystania w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora, wicedyrektorów, doświadczonych nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego  i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków,

wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek działających w szkole i kierownictwa szkoły.

§ 32.

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

PEDAGOG  SZKOLNY

§ 33.

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum,

9) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,

10) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych, kontroluje realizację obowiązku szkolnego,

w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz  reprezentowania gimnazjum przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym i policją.

§ 34.

Pracownicy niepedagogiczni szkoły są zatrudniani i zwalniani przez dyrektora szkoły na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy.

Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialności ustala dyrektor szkoły.

§ 35.

1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury nauczycielskie.

2. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i na czas trwania wycieczek nauczyciele organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

4. Szkoła może na terenie swojego działania zapewnić uczniom dodatkową ochronę w postaci strażników szkolnych wspomagających poprawę bezpieczeństwa i skuteczną realizację funkcji opiekuńczej szkoły.

5. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.

§ 36.

Szkolna służba zdrowia odpowiada za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, dba o stan higieniczno-sanitarny szkoły oraz uczestniczy w szerzeniu oświaty zdrowotnej, współdziałając w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby zdrowia. Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 37.

Do klasy pierwszej  gimnazjum  przyjmuje się:

a) z urzędu- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)- absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum.

Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach,

c) w przypadku przyjmowania do gimnazjum ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy.

O przyjęciu ucznia do gimnazjum ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor zapewnia stałe  i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

§ 38.

Uczeń ma prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

opieki wychowawczej, bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego oraz ochrony i poszanowania jego godności,

swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach przedmiotowych i zainteresowań funkcjonujących w szkole,

sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania,

zapowiedzi z tygodniowym wyprzedzeniem prac klasowych obejmujących treści całego działu programowego (nie więcej niż trzech w ciągu tygodnia, a jednocześnie tylko jednej w ciągu dnia),

pomocy w przypadku trudności w nauce w zespołach wyrównawczych,

korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć,

wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

swobodnego wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia,

opieki socjalnej na zasadach określonych w szkole,

usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji według zasad ustalonych z nauczycielem przedmiotu,

korzystania z porad i opieki pielęgniarki szkolnej,

przebywania w miejscach publicznych do godz. 20.00, po 20.00 z rodzicami; w sezonie wiosenno-letnim do godz. 22.00.

życzliwego, podmiotowego traktowania  w procesie kształcenia i wychowania,

udziału  i uczestnictwa w organizowanych  imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozgrywkach na terenie szkoły,

odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,

zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, a także znajomości sposobów sprawdzania tych osiągnięć,

zapoznania z warunkami i trybem uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania.

§ 39.

Uczeń ma obowiązek :

systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły, należycie przygotowywać się do zajęć, a także właściwie zachowywać się w trakcie ich trwania,

troszczyć się o dobre imię szkoły, szanować i wzbogacać jej tradycje,

przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,

chronić własne  życie i zdrowie,

przychodzić na lekcje i inne zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem,

ustawiać się po dzwonku na lekcję przed danym gabinetami oczekiwać na nauczyciela w spokoju i ciszy,

zmieniać obuwie w czasie pobytu w pomieszczeniach szkolnych,

nie opuszczać samowolnie terenu szkoły podczas trwania wszystkich lekcji i w czasie przerw międzylekcyjnych,

reprezentować szkołę, bądź organizację szkolną na zewnątrz,

dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają  rodzice,

występować w stroju wizytowym na uroczystościach szkolnych i ważnych lekcjach,

przestrzegać w szkole i poza szkołą bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu, narkotyzowania się i rozprowadzania środków odurzających,

starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

uczęszczać na zajęcia lekcyjne w skromnym stroju; strój ucznia nie może reprezentować żadnej subkultury.

dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, czystą odzież i obuwie,

podporządkować się zaleceniom władz szkolnych,

nie używać telefonów komórkowych podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i uroczystości,

przedstawiać w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie oświadczenia rodziców o przyczynie nieobecności.

§ 40.

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 41.

1. Uczniowie reprezentujący szkołę na zewnątrz podczas trwania zajęć lekcyjnych realizują obowiązek szkolny.

2. Fakt reprezentowania szkoły przez ucznia  odnotowuje się w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennikach lekcyjnych, dodatkowych dziennikach wychowania fizycznego) przyjmując oznaczenie „d” – delegowany.

3. W przypadku uczniów, którym rodzice lub prawni opiekunowie nie wyrazili zgody na uczestnictwo w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” oraz w zajęciach z religii, w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennikach lekcyjnych) przyjmuje się oznaczenie nieobecności „z” – zwolniony.

§ 42.

Zgodnie z Krajowym Programem zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, w szkole obowiązują:

 Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

Działania interwencyjne.

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. w przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.
 7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.
 5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
 7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję.

V. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

–       niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

–       ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

–       przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,

–       powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,

–       niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,

–       zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

–       udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,

–       niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,

–       powiadomienie rodziców ucznia,

–       niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

–       W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112.

NAGRODY I KARY

§ 44.

1. Wyróżnienia i nagrody otrzymuje uczeń lub zespół uczniów za wzorową i przykładną postawę, frekwencję, za osiąganie wyróżniających wyników w nauce, zawodach, konkursach i innych formach pracy pozalekcyjnej lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole:

1) Nagrody przyznawane przez wychowawcę klasy:

a) Pochwała wychowawcy klasy.

b) List pochwalny wychowawcy klasy do rodziców ucznia.

c) Dyplom uznania.

d) Świadectwo z wyróżnieniem.

2) Nagrody przyznawane przez dyrektora na wniosek wychowawcy, nauczycieli, pracowników szkoły, organów szkoły i opiekunów organizacji młodzieżowych:

a) Pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej.

b) Dyplom uznania.

c) List pochwalny dyrektora szkoły do rodziców ucznia.

d) Nagroda rzeczowa.

f) Wpis do kroniki szkoły.

§ 45.

2. Karę otrzymuje uczeń za lekceważenie obowiązków szkolnych, za naruszanie i łamanie postanowień statutu szkoły i innych obowiązujących regulaminów szkolnych:

1) Kary udzielane przez wychowawcę klasy:

a) Upomnienie wychowawcy klasy.

b) Nagana wychowawcy klasy.

c) Pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia.

d) Wykluczenie z udziału przez ucznia w imprezach klasowych.

e) Obniżenie oceny z zachowania.

2) Kary udzielane przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy, nauczycieli, pracowników

szkoły, organów szkoły i opiekunów organizacji młodzieżowych:

a) Nagana dyrektora szkoły z wpisem do arkusza ocen.

b) Zawieszeniem ucznia w korzystaniu z przywilejów ucznia (np. „szczęśliwy numerek”).

c) Zakazem udziału w imprezie/ imprezach, wycieczce/wycieczkach szkolnych, zajęciach

pozalekcyjnych, kołach zainteresowań.

d) Naprawy umyślnie uszkodzonego mienia szkoły, bądź pokryciem strat przez rodziców.

e) Przeniesienie ucznia do klasy równoległej tej szkoły.

f) Powiadomienie sądu dla nieletnich.

g) Złożenia wniosku przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty o karne przeniesienie

ucznia do innej szkoły.

3. Ze względu na czyn ucznia, mający demoralizujący wpływ na innych uczniów możliwe jest stosowanie łączenia oraz wyboru kar dla ucznia przez dyrekcję szkoły.

4. Za umyślne uszkodzenie, zniszczenie sprzętu i mienia osobistego lub szkoły przez ucznia, szkoła domagać się będzie od rodziców, prawnych opiekunów naprawienia szkody we własnym zakresie, pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego.

5. W przypadku wykroczeń, przestępstw dokonanych przez ucznia, szkoła zawiadamia o fakcie stosowne organy – policję, prokuraturę, sąd dla nieletnich.

6. W przypadku występków związanych z nikotynizmem, alkoholizmem, narkomanią, szkoła ma prawo odwołania się do pomocy uprawnionych organów pozaszkolnych.

7. W przypadku niewłaściwego realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego – częste, powtarzające się wagary – szkoła zwraca się do organu prowadzącego z wnioskiem o zastosowanie wobec rodziców, prawnych opiekunów uczniów kary administracyjnej.

8. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą odwołać się na piśmie w ciągu 3 dni od kary

udzielonej przez wychowawcę klasy do dyrektora szkoły.

9. Od kary udzielonej przez dyrektora szkoły rodzice (opiekunowie) ucznia mogą odwołać się na piśmie w terminie 7 dni od daty ukarania do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.

§ 46.

1. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia  rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

2. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice.

 § 47.

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego – może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innego gimnazjum. Wniosek do Kuratora Oświaty zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:

wchodzi w konflikt z prawem,

ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów,

jest agresywny,

używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych,

nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 lat, wtedy gdy:

w związku z uchylaniem się od realizacji obowiązku szkolnego jest nieklasyfikowany,

nie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego, bądź przystępuje i nadal nie uczęszcza

do szkoły,

wchodzi w konflikt z prawem,

ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów,

jest agresywny,

używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych,

nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego,

poważnie zakłóca proces dydaktyczny w szkole przez wywoływanie awantur lub inne uniemożliwianie normalnej pracy szkoły.

§ 48.

Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia o pomoc w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących ucznia, a w szczególności o pomoc przy odwołaniu się od wymierzonych kar.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49.

Szkoła może współpracować i utrzymywać kontakty z innymi szkołami i instytucjami na terenie kraju i zagranicy.

§ 50.

 1. Zmiana Statutu szkoły następuje w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 51.

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem oraz późniejszymi zmianami Statutu, wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 52.

Statut Szkoły uchwalony przez Radę   Pedagogiczną w dniu 30 listopada 2010r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.