PCK

Czym mogą zajmować się Szkolne Koła PCK?

Szkolne Koła PCK istnieją w Polsce one od 1921 roku, są najstarszą strukturą PCK. Skupiają one dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat i realizują prawie wszystkie cele Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szkolne Koła PCK mogą być zorganizowane w każdej placówce oświatowej należy jednak: znaleźć 10 osób, które chcą być członkami SK PCK, uzyskać zgodę dyrektora placówki oświatowej, znaleźć swojego opiekuna, zgłosić ten fakt do najbliższego zarządu PCK. Członkami Szkolnego Koła PCK mogą być uczniowie począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz pracownicy szkoły.

Realizując swoje zadania programowe, szkolne koło PCK może:

  • organizować klub „Wiewiórka” dla dzieci klas 0-III szkoły podstawowej,
  • tworzyć posterunki i zespoły pierwszej pomocy,
  • tworzyć zespoły problemowe np. oświatowo – zdrowotny, opiekuńczy,
  • krzewić idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej i pierwszej pomocy organizując konkursy, pogadanki, wystawy,
  • brać udział w zawodach pierwszej pomocy,
  • opiekować się młodszymi kolegami,
  • opiekować się starszymi osobami,
  • organizować akcje charytatywne.